در این دوره دکتر ماکان صدر، پزشک و پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چگونگی انتخاب یک مجله مناسب جهت انتشار مقاله را توضیح می دهد. با توجه به اهمیت انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله و هم چنین دیده شدن آن توسط پژوهشگران در سراسر دنیا و نیز دغدغه پژوهشگران ایرانی، دکتر صدر در این دوره به شکل پایه ای و استاندارد در قالب ۱۵ نکته، تمامی موارد مهم در انتخاب مجله مناسب را بیان می کند.

محتوای دوره

باز کردن همه
انتخاب مجله
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل

درباره مربی

انتخاب مجله

دوره شامل

  • 1 درس
  • 1 موضوع
ثبت نام نشده